Slovenská gramatika

Určenie vzoru podstatných mien

expand learning text

Vzory podstatných mien

Podstatné mená mužského rodu sa skloňujú podľa týchto vzorov:
1. Chlap - životné podstatné mená, ktoré končia spoluhláskou alebo na -o. Napr. majster, Jano.
2. Hrdina - životné podstatné mená, ktoré končia na -a. Napr. huslista.
3. Dub - neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku. V tvare nominatívu množného čísla majú príponu –y (duby). Napr. hnus.
4. Stroj - neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré v nominatíve množného čísla majú koncovku -e. Napr. vankúš.

Zvieracie podstatné mená (pes, had, vlk, orol) sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap. V množnom čísle (psy, hady, vlky, orly) sa skloňujú podľa vzoru dub alebo stroj. Avšak ak zosobňujú životnú formu (väčšinou zakončenú -i, psi, hadi, vlci, orli), skloňujú sa ako chlapi. Napr. statoční ako orli, hladní ako vlci (nie vlky).

Podstatné mená ženského rodu sa skloňujú podľa týchto vzorov:
1. Žena - podstatné mená zakončené na samohlásku –a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska. Napr. hviezda.
2. Ulica - podstatné mená zakončené na samohlásku –a, pred ktorou je mäkká spoluhláska. Napr. pšenica.
3. Dlaň - podstatné mená, ktoré sú zakončené na spoluhlásku. V množnom čísle zakončené na -e (dlane). Napr. loď, hrsť.
4. Kosť podstatné mená, ktoré sú zakončené na spoluhlásku. V množnom čísle zakončené na -i (kosti). Napr. vlasť.

Podstatné mená stredného rodu sa skloňujú podľa týchto vzorov:
1. Mesto- podstatné mená, ktoré sú zakončené na samohlásku - o. Napr. plemeno.
2. Srdce - podstatné mená, ktoré sú zakončené na samohlásku - e. Napr. pole, plece.
3. Dievča - podstatné mená, ktoré sú zakončené na samohlásku - a. Napr. dieťa.
4. Vysvedčenie podstatné mená, ktoré sú zakončené na dvojhlásku - ie. Napr. ústranie.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify