Slovenská gramatika

Urči neohybný slovný druh

expand learning text

Slovné druhy

Slovné druhy sa delia na:
1. Ohybné: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá.
2. Neohybné: príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovce

Príslovky

Vyjadrujú okolnosti deja. Delia sa na:
1. miesta: doma, vonku, dole, vpredu, pomimo, ďaleko atď.
2. času: dnes, včera, už, dávno, neskoro atď.
3. spôsobu: krásne, ukážkovo, nahnevane, smutne, ročne atď.
4. príčiny: omylom, nezámerne, náhodou atď.

Predložky

Predložky stoja pred podstatnými menami, zámenami a číslovkami a bližšie určujú ich vzťah a pád, napr. s, bez, kvôli, pre, nad, k, ku atď.

Spojky

Spojky spájajú vety a vetné členy, napr. a, i, ale, preto, lebo, naviac, aj, že atď.

Častice

Častice sú špecifický slovný druh, ktorý vyjadruje vzťah rozprávajúceho k výpovedi obsiahnutej vo vete, udávajú pravdepodobnosť alebo vytýkajú určitý vetný člen (napr. ale, aby, pekne, pokojne, kiež, práve, snáď, možno, taktiež: áno, nie, atď.

Citoslovce

Citoslovce popisujú zvuky, napr. hav-hav, mňa, bŕ, pssst, hop, žblnk; taktiež prepána, nedajbože atď.

Slová patriace k viacerým slovným druhom

Niektoré slová zaraďujeme podľa kontextu k rôznym slovným druhom, napr.:
pomimo: V dedine i pomimo rastú stromy.= príslovka; prešla pomimo lesa = predložka
okolo: Deti behali v lese i okolo. = príslovka; preletel okolo stromu = predložka
blízko: Mesto je blízko. = príslovka; Bývame blízko lesa.= predložka
vďaka: Patrí ti moja vďaka. = podstatné meno; Vďaka tebe sme to zvládli.= predložka
ledva: Ledva to stihol! = častica; Začal pracovať, ledva dopil kávu. = spojka
ale: Ale som sa zľakol! = častica; Som chorá, ale pracujem. = spojka
že: Že už prídeš domov! = častica; Sľúbil som, že pôjdem so školy. = spojka
aby: Aby sme už boli na dovolenke! = častica; Mama chce, aby som sa viac učila. = spojka
pekne: Svadobná tabuľa bola pekne a bohato vyzdobená. = príslovka; Len sa pekne posaď! = častica (pekne tu neudáva spôsob, akým sa má sedieť, iba zdôrazňuje žiadosť.)
i: Chutili mi jablká i hrušky. = spojka; Chutili mi i hrušky. = častica (i tu poukazuje na vetný člen-hrušky. Veta sa dá zmeniť na: I hrušky mi chutili. )


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify