Hlásky a slabiky

Nájdi samohlásky

expand learning text

Hlásky

Hlásky sa delia na:
- samohlásky:
      - krátke: a, ä, e, i, o, u
      - dlhé: á, é, í, ó, ú
- dvojhlásky: ia, ie, iu, ô
- spoluhlásky: b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, v, w, x, z, ž


Nájdi dvojhlásky

expand learning text

Hlásky

Hlásky sa delia na:
- samohlásky:
      - krátke: a, ä, e, i, o, u
      - dlhé: á, é, í, ó, ú
- dvojhlásky: ia, ie, iu, ô
- spoluhlásky: b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, ĺ, m, n, ň, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, v, w, x, z, ž


Urči počet slabík (jednoduché výrazy)

expand learning text

Slabiky

Slabika alebo sylaba je najmenšia jednotka zvukového rečového prúdu. Vo všeobecnosti platí, že samohlásky a dvojhlásky sú nositeľom slabičnosti a v slove je aspoň toľko slabík, koľko je v ňom samohlások a dvojhlások. Nositeľom slabičnosti sa môžu stať i slabikotvorné spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ. Uvedenú úlohu plnia ale len vtedy, ak sa nachádzajú medzi dvoma inými spoluhláskami, napr. kĺb, po-krm, po-str-čiť, vŕ-ba.

Pri slovách cudzieho pôvodu sa skupiny samohlások často vyslovujú ako dve slabiky: vitri-ol, epidémi-a, alergi-e, váku-um, héli-um.   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify