Písanie čiarky

Písanie čiarky u citosloviec

expand learning text

Citoslovcia

Čiarkou oddeľujeme citoslovcia, okrem prípadu, že nezastupujú vetný člen (väčšinou prísudok). Napr. Jaj, to bolí. To je krása, jéj. Kamaráti, hurá, vyhrali sme. Palicou buch mu po hlave (zastupuje prísudok).Písanie čiarky v pozdravoch a osloveniach

expand learning text

Pozdravy

Čiarkou oddeľujeme pozdravy. Napr. Dobrý deň, rád vás vidím. Ahoj, Peťo. Ale pozor na Dobrý deň prajem!

Oslovenia

Čiarkou oddeľujeme oslovenia. Napr. Ostrihal si sa už, Lukáš? Ivona, kedy budeš mať svadbu? Môže im predchádzať zámeno, napr. Pozývam aj teba, milá priateľka. Patria sem aj citovo hodnotiace (zvolacie) výrazy, napr. Prišli sem, hlupáci, neskoro. Ja, somár, nechal som sa okradnúť.

.


Rozvité a viacnásobné vetné členy

expand learning text

Viacnásobné vetné členy

Viacnásobné vetné členy sa oddeľujú čiarkou, ak medzi nimi nie je spojka, napr. Patrili mu okolité domy, polia i lesy. Pod hladinou som videl ryby, mušle a koraly. Dovolenku sme strávili v hoteli, v kempe aj na chate. Doma vysával, umýval, leštil. Domov prišiel smutný, unavený a plný beznádeje. Pôjdeme do kina, do divadla alebo na koncert. Viacnásobné vetné členy sa často spájajú spojkami:

  • pri jednoduchých priraďovacích spojkách a, i, aj, alebo, ani, či sa pri viacnásobnom vetnom člene čiarka nepíše, napr. Nemal dom ani auto. Prídeš či neprídeš? (viď tiež príklady v predchádzajúcom odstavci)
  • pri spojke a to sa píše čiarka, ale len v prípade, že spojka neodkazuje na predchádzajúcu vetu. Napr. Kúpime ovocie, a to jablká, hrušky a slivky.

Pri viacero rovnakých vetných členoch rôzneho určenia sa nepíše čiarka. Napr. Poslal som mame kyticu. (kytica i mame je predmet). Prebehli na koňoch cez pole až k dvoru pred domkom. Prídem v pondelok o štvrtej hodine.Čiarky vo voľne pripojených a vložených výrazoch

expand learning text

Kontaktové výrazy, vsuvky, poznámky

Čiarkou oddeľujeme kontaktové výrazy vieš, rozumieš, chápeš, však, prosím a mnohé iné vložené do vety. Napr. O ôsmej vyrážame, však? Dáte mi, prosím, desať rožkov? Vyčleňujeme i vsuvky, napr. Ten výtvor, a to hovorím ešte slušne, nestojí za nič. Vyčleňujú sa i poznámky, ako napr. Leto bude extrémne teplé, tvrdia meteorológovia.

Textové skratky

Čiarkou oddeľujeme skratky napr., ako napr. Skratky a pod. atď. sa píšu bez čiarky. Napr. Listnaté stromy na zimu strácajú listy, napr. javor, breza, lipa. Z USA pochádzajú speváčky ako Madonna, Beyone, Taylor Swift atď.

Vsunuté vety

Čiarkou oddeľujeme vedľajšie vety vsunuté do súvetí, napr. V meste, kde bývam, sa každý rok koná jarmok, ktorý priťahuje veľa návštevníkov.

Vytýčené vetné členy

Čiarkou oddeľujeme vytýčené vetné členy, napr. V meste, tam to žije. Už to potrebovala, uvoľniť a zabaviť sa.Čiarky pred a

expand learning text

Spojka "a"

Viacnásobné vetné členy sa oddeľujú čiarkou, ak medzi nimi nie je spojka, napr. Pod hladinou som videl ryby, mušle a koraly.

Čiarkou sa neoddeľujú rovnocenné vety spojené spojkou a, i, aj, ani, alebo, čiak je medzi vetami priraďovací vzťah. Ak je medzi vetami stupňovací, odporovací alebo vylučovací vzťah, čiarka sa môže i nemusí dať. Napr. Prídem a navarím obed. Prisahal (,)a prísahu nedodržal (odporovacie). Tvár sa jej trochu uvoľnila(,) a aj sa usmiala.(stupňovacie)

Pozor na prípad, keď je pred spojku vsunutá vedľajšia veta, vsuvka, oslovenie, hodnotiaca častica atď. To sa čiarka píše vždy, napr. Našiel som dievča, ktoré sa mi páčilo, a oslovil ho. Poprosila ma, aby som sa za ňu pomodlil, a odišla do nemocnice.

Pred spojky a preto, a predsa, a jednako, a pritom, a dokonca, a teda sa čiarka píše. A potom nie je spojka, čiarka sa nepíše.

Pred spojky a to, a tak sa čiarka píše ak spojka neodkazuje na predchádzajúcu časť vety. Napr. Nepáčilo sa mi tam, a tak som odišiel. Jeho postup sa mi páči a tak to urobím i ja (rovnakým postupom). Na vysokú školu som sa nedostala a to (fakt, že som nešla študovať) zmenilo moju budúcnosť. Nezmestili sme sa tam, a to sme ešte ani všetci neprišli. Toto sú členovia nášho družstva, a to Jana,Lukáš, Magda a Ivona. Kúpime ovocie, a to jablká, hrušky a slivky.

Pri spojke jednak-a jednak sa čiarka nepíše, pri spojkách jednak-jednak, jednak-ako aj sa píše. Napr. Jednak ma to mrzelo, jednak som bol rád. Jednak jeho tvorbu ovplyvnil jeho otec a jednak knižné diela jeho mladosti. Prišli sme jednak o dovolenku, jednak o peniaze.

V podraďovacom súvetí sa môžu spojiť rovnocenné vety, píšu sa vtedy bez čiarky, napr. Nevedeli sme, kedy príde a kde bude bývať. Povedal som mu, že musím ísť a že ma má prísť navštíviť.

Čiarkou oddeľujeme vsuvky, napr. Ten výtvor, a to hovorím ešte slušne, nestojí za nič.    
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify