Spodobovanie v prevzatých slovách

Spodobovanie v prevzatých slovách

expand learning text

Písanie prevzatých slov

Prevzaté slová pochádzajú z cudzích jazykov a preto neexistujú jednoznačné pravidlá pre ich písanie. U väčšiny je jediná možnosť vedieť ich spamäti, v niektorých prípadoch je pravopis daný, napr.:

-predpony hypo-, hyper-, poly- , napr. hyperpriestor, synonymum, polygrafia, avšak pozor na poliklinika
-predpony maxi-, mini-, multi- , napr. maximalizmus, minisukňa, multikulturalizmus
-predpona dis- vo význame opak, napr. disharmónia, dispozícia
-predpona dys-vo význame nefunkčný, napr. dyslexia, dysgrafia
-predpona hydro-,cyklo-, napr. hydroplán, cyklistika
-predpona syn-, napr. syndikát, synonymum
-predpona psycho-, napr. psychológ, psychopat
-prípona -izmus, napr. komunizmus, klasicizmus
-prípona -ika, napr. estetika, kalanetika, gramatika
-prípona -ológ, napr. gynekológ, onkológ, prológ
-prípona -ik, napr. stoik, laik, teoretik


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify