Slovenská gramatika

Spodobovanie g-k

expand learning text

Spodobovanie

Spoluhlásky sa podľa znelosti (účasti hlasiviek pri artikulácii) rozdeľujú na párové a nepárové znelé (zvučné).
Párové sú:
  • neznelé: p t ť c č s š k ch f
  • znelé: b d ď dz dž z ž g h v

Nepárové znelé (zvučné) sú: m, n, ň, l (ĺ), ľ, r (ŕ), j, (v)

V niektorých slovách sa namiesto párových neznelých spoluhlások vyslovujú párové znelé (b namiesto p, d/ď namiesto t/ť, dz/dž namiesto c/č, atď.) alebo namiesto párových znelých párové neznelé spoluhlásky (f namiesto v). Tento jav sa nazýva spodobovanie.

V zápise slova sa však vždy použije to isté písmeno bez ohľadu na výslovnosť. Napr. slovo dub sa napíše so spoluhláskou b vo všetkých svojich formách (duba, dubu, dub, dube, dubom, duby, dubov, dubom, duby, duboch, dubmi), hoci v niektorých prípadoch sa vyslovuje ako p. Podobne v slove chlap sa vždy napíše písmeno p, hoci môže znieť ako b.

Keď chceme odhaliť, aké písmeno napísať, je dobré vybaviť si iné formy slova, napr. množné číslo (chlap-chlapi) alebo slovo s rovnakým koreňom (hrúbka-hrubý).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify