Uhly

Uhlové stupne a minúty


Prevod stupňov na radiány (s využitím π)


Druhy uhlov a ich definície


Odhadni veľkosť uhlu (v stupňoch)


Styčné, susedné a vrcholové uhly


Veľkosti uhlov-súhlasné, striedavé a priľahlé uhly


Priamky a trojuholníky


Uhly v mnohouholníkoch


Kruh - obvodové a stredové uhly (ľahké)


Kruh - uhly u vpísaných štvoruholníkoch


Kruh - uhly u dotyčníc a vpísaných trojuholníkoch


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify