Geometria

Nájdi os súmernosti


Rovinné útvary - strany a vrcholy


Priestorové útvary - steny, vrcholy a hrany


Obvody rôznych útvarov


Porovnaj obvody a obsahy rôznych útvarov


Obsah štvorcov a obdĺžnikov


Trojúholníková nerovnosť


Výšky trojuholníka


Objem a povrch kociek a kvádrov


Objem a povrch gule, kužeľa a valca


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify