Rovnice lineární funkce

Rovnice lineární funkce

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Určení předpisu lineární funkce z grafu

Grafem každé lineární funkce je přímka (linie = čára). Existuje několik způsobů, jako zapsat rovnici přímky. Zápis zvaný směrnicový tvar rovnice přímky je zároveň totožný s předpisem funkce.

$$y = ax + b$$
nebo
$$f(y) = ax + b$$

Parametry a i b jsou reálná čísla. Parametr a je tangens směrového úhlu přímky (taktéž směrnice). Dokážeme ho určit jako poměr Δ y/Δ x.

Směrnice a udává přírůstek funkce na ose y pro přírůstek x rovný 1. k je vlastně rovna tangentě úhlu, který svírá přímka funkce s kladnou poloosou x.

Dole vidíme 3 přímky s různou směrnicí, fialová má směrnici rovnou 1, modrá −3 a zelená 0.5 .

xy-5-4-3-23412354-2-3-42-1 1}-1

Abychom proto dokázali přímku funkce přesně umístit do soustavy souřadnic, potřebujeme parametr b. Ten udává přesný bod, ve kterém přímka protíná osu y. Pro funkce procházející počátkem souřadnicové soustavy (bodem 0; 0) je tedy b nulové.

V případě horního obrázku budou tedy předpisy/rovnice přímky vypadat následovně:

Fialová:

$$y = 1x + 0 → y = x$$

Modrá:

$$y = −3x + 0 → y = −3x$$

Zelená:

$$y = 0.5x + 0 → y = 0.5x$$

Pokud funkce neprocházejí počátkem souřadnicoví soustavy, musíme zjistit souřadnici přímky y a vložit ji do rovnice přímky jako b (všimněte si, ze rovnoběžné přímky mají vždy stejnou směrnici: a=0.5)

xy-4-3-2341354-2-3-42-1 1-1-52

Takže fialová přímka:

$$y=0.5x + 2$$

Zelená přímka:

$$y=0.5x + 0 = 0.5x$$

Modrá přímka:

$$y=0.5x − 1.5$$

Pokud je přímka rovnoběžná s osou y, má směrnici rovnou 0, např.:

xy-4-3-2341354-2-3-42-1 1-1-52

Jedna přímka (zelená) znázorňuje graf funkce $y = 0x + 2 = 2$ a druhá (fialová) $y = 0x – 3 = −3$

Jestliže nedokážeme z grafu určit, jaká je směrnice nebo kde přesně se přímka protíná s osou y, můžeme si to dopočítat, stačí nám zjistit souřadnice dvou bodů na přímce.

xy-4-3-2341354-2-3-42-1 1-1-524;32;−2AB

Např. u fialové přímky určíme dva body, kterými prochází, a to [4; 3] a [2; −2]. Směrnici k dokážeme určit jako Δ y/Δ x. Přímka funkce totiž odpovídá přeponě pravoúhlého trojúhelníku a tangens vypočítáme jako podíl velikosti protilehlé odvěsny ku přilehlé:

$$a = {Δy}/{Δ x} = {3 − (−2)} /{ 4 – 2} = 5/2 = 2.5$$
Rovnice přímky / předpis funkce bude tedy vypadat následovně:

$$y = 2.5x + q$$

Abychom určili b, dosadíme jeden z bodů funkce do předpisu, např. [4; 3]

$$3 = 2.5 × 4 + b$$
$$3 = 10 + b$$
$$b = −7$$

Předpis funkce/rovnice přímky bude tedy vypadat takto:

$$y = 2.5x − 7$$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify