Geometrie

Základní rovinné útvary

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Základní prostorové útvary

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Symetrie

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rovinné útvary - strany a vrcholy

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Prostorové útvary - stěny, hrany a vrcholy

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Obvody různých útvarů

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Který útvar má větší obsah/obvod?

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Obvod a obsah

Obvod je délka hranice dvourozměrného útvaru (zelená čára).

Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá (měřeno v jednotkách čtverečních, např. cm2). Na obrázku je to šedá oblast.Obsah čtverce a obdélníku

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Obvod a obsah obdélníků a čtverců

Obdélník a čtverec jsou čtyřúhelníky, jejichž strany svírají pravé úhly.

U čtverců mají všechny čtyři strany stejnou délku, takže obvod je čtyřnásobkem délky strany a .

$$ o = 4a $$
aa

V obdélníku jsou dva páry protilehlých stran stejné délky a, b . Obvod obdélníku (značíme o nebo P, z angl. perimeter) je dán vzorcem:

$$ o = 2a + 2b $$
ab

Obsah (značíme S nebo A, z angl. area) je dán vzorci:

Čtverec:

$$ S = a×a=a^2 $$

Obdélník:

$$ S = a×b $$


Trojúhelníková nerovnost

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Trojúhelníková nerovnost

V každém trojúhelníku jsou jakékoli dvě strany (součtem) delší než zbylá třetí strana. Takže platí:

$$a+b>c$$
$$c+b>a$$
$$a+c>b$$
abAcBC

Např. pokud máme udané délky stran trojúhelníku a=8, b=3, c=6 , trojúhelník můžeme sestrojit. Ale pokud jsou strany a=3, b=4, c=9, trojúhelník sestrojit nelze, protože 3+4 < 9.

Pokud máme zadané jenom dvě délky (např. a=3 a b=7) a máme zjistit možný rozsah délky strany c, postupujeme takto:

$$a+b > c ;→; c < 10.$$

Zároveň platí:

$$ a+c > b ;→; 3+c > 7$$
$$ ;→; c > 4$$

A také musí platit:

$$b+c>a ;→;7+c>3 $$
$$;→; c>0$$

Čili víme:

$$c<10$$
$$c>4$$
$$c>0$$

Aby c svojí délkou splnilo všechny tyto nerovnosti, jeho délka musí být mezi 4 a 10:

$$ 4 < c < 10$$


Výšky trojúhelníku

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Výšky trojúhelníku

Výška trojúhelníku je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu. Průsečík výšky s příslušnou stranou se nazývá pata výšky.

Každý trojúhelník má 3 výšky, které se protínají v jednom bodě zvaném ortocentrum (O).

BCOAacbahhhcb

V ostroúhlém trojúhelníku leží všechny výšky a ortocentrum uvnitř trojúhelníku.

V pravoúhlém trojúhelníku se dvě strany shodují s výškou a ortocentrum se shoduje s vrcholem pravého úhlu.

BCOA

V tupoúhlém trojúhelníku leží dvě výšky a ortocentrum mimo trojúhelník. Abychom výšky mohli narýsovat, musíme prodloužit strany trojúhelníku za jeho vrcholy.

BCOA


Objem a povrch krychle a kvádru

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Krychle a kvádr

Kostka/krychle je trojrozměrné těleso se 6 čtvercovými stěnami. Každá její hrana (a) je stejně dlouhá a všechny její úhly jsou pravé (mají 90°).

aaa

Pro výpočet objemu a povrchu použijeme tyto vzorce:

$$ V = a × a × a = a^3 $$
$$ S = 2a × a + 2a × a + 2a × a = 6a^2 $$

Kvádr je trojrozměrné těleso, které má šest obdélníkových stěn. Jeho úhly jsou pravé.

abcabbcccb
$$ V = a × b × c $$
$$ S = 2a × b + 2b × c + 2a × c $$

Krychle i kvádr patří mezi hranoly (tělesa se dvěma rovnoběžnými základnami tvořenými shodnými a shodně orientovanými mnohoúhelníky).Objem a povrch koule, kužele a válce

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Koule

Koule je dokonale kulaté těleso, jehož každý bod na povrchu je stejně vzdálený od jeho středu. Poloměr (r) koule je vzdálenost od středu koule (C) k libovolnému bodu na povrchu tohoto tělesa. Objem a povrch koule vypočítáme pomocí těchto vzorců:

Cr
$$ S = 4πr ^ 2 $$

Ze vzorce vyplývá, že povrch koule se ve skutečnosti rovná obsahu čtyř kruhů stejného poloměru.

Co se týka objemu, ze všech existujících těles má koule nejmenší povrch pro daný objem.

$$ V = 4/3 πr^3 $$

Válec

Válec je těleso, které má dvě rovnoběžné (kruhové nebo oblé), stejně orientované základny (podstavy) spojené pláštěm.

rrsshh21

Výška (v nebo h, z angl. height) válce je kolmá vzdálenost mezi jeho podstavami.

Je-li podstavou kruh, pak válec nazýváme kruhový.

Válec může být kolmý nebo šikmý. Kolmý válec má podstavy umístěné přesně jednu nad druhou. V šikmém válci zůstávají podstavy navzájem rovnoběžné a stejného tvaru, ale stěny se nakloní pod úhlem, který není 90°. Pokud mají kolmý a šikmý válec stejnou výšku a základnu (podstavu), budou mít i stejný objem.

$$ V = S_{Z}×h = πr ^ 2h $$

SZ je obsah podstavy. Povrch válce je součtem dvou obsahů podstav a obsahu pláště. Abychom mohli vypočítat obsah pláště, musíme znát délku stěny. Pouze u pravého válce se délka stěny rovná výšce (a=s1).

r2πrh=sπr2πr2

U šikmého kruhového válce je to s2.

$$S = 2×S_{Z} + s × 2πr =$$
$$= 2πr^2 + 2πrs$$

Kužel

Kužel je těleso, které vznikne spojením oblé podstavy s bodem nad ní (vrcholem). Může to být rotační (vrchol je přesně nad středem podstavy) nebo šikmý (vrchol není nad středem). Podstava (základna) může být kruh, elipsa nebo jiný útvar, jehož strany jsou oblé (místo stran mají křivky).

rhsV

Kužel úzce souvisí s jehlanem a vzorce pro jejich objem jsou podobné (objem jehlanu je jedna třetina hranolu se stejnou šířkou, délkou a výškou a kužel je třetina válce se stejnou podstavou a výškou). Pro objem platí (SZ je obsah podstavy):

$$ V = 1/3 ×S_Z × h $$

Rotační kužel je kužel, kde výška spuštěná z vrcholu protíná kruhovou podstavu uprostřed. Je to kužel, který vznikl otáčením pravoúhlého trojúhelníku okolo jedné z odvěsen. Pro tento typ kužele definujeme poloměr pláště (s) – je to vzdálenost vrcholu kužele k okraji podstavy.

Celková povrchová plocha kužele je součtem obsahu jeho podstavy (základny) SZ a obsahu pláště SP. Obsah pláště rotačního kuželu lze vypočítat jako:

$$S_{P}= πr×s$$

Celkový povrch rotačního kužele je:

$$S=S_Z+S_P=πr^2+πrs=$$
$$=πr^2+πrs=πr(r+s)$$
rπr2πrss


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify