Dělení pod sebe (lehké)

Dělení pod sebe (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Písemné dělení jednociferným číslem beze zbytku

Dělení vyšších čísel je obtížné, proto využíváme písemné formy, např:

$$1752÷8=?$$

Na prvním místě se nachází dělenec (v našem příkladu je to 1752) a po dělícím znaménku následuje dělitel (v příkladu je to 8). Začínáme tím, že zjistíme, zda je první číslice dělence (zde 1) stejná nebo větší než dělitel (zde 8). Pokud tomu tak je, můžeme tato čísla vydělit. V našem případě je první číslice dělence menší než dělitel, tudíž musíme použít také druhou číslici v dělenci. Počítáme tedy, kolikrát se 8 vejde do 17. Do výsledku napíšeme 2 a vypočítáme si zbytek. Vynásobíme dělitele a výsledek (2×8=16), číslo 16 zapíšeme pod 17 a odečteme (17−16=1). Tento zbytek musí být menší než dělitel.

−1611752÷8=22×8=16

Ke zbytku (1) sepíšeme další číslici (5). Neboť se do 15 vejde 8 pouze jednou, napíšeme do výsledku 1. Tento výsledek opět vynásobíme dělitelem (8) a odečteme od 15.

−1615− 871752÷8=211×8=8

Provedeme odčítání a ke zbytku 7 sepíšeme další číslici (2). Víme, že 8 se do 72 vejde přesně devětkrát, napíšeme tedy do výsledku 9 a zbytek je 0. Výsledek celé operace je 219.

−1615− 872−721752÷8=2199×8=720

Pokud v průběhu dělení nastane nutnost dělit číslo 0 nebo číslo menší než dělitel, do výsledku zapíšeme 0, např:

−8100 − 001−018−18081018÷9=900281÷9=90÷9=0(1)18÷9=21÷9=0

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify