VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Vzdělávecí webové stránky dostupné pod internetovou doménou https://www.eductify.com/ (dále „Web“) a mobilní aplikace Holucent / Eductify dostupné na Google Play a Apple Appstore (dále jen „Aplikace“), společně „Služby“ provozuje Jiří Holubík, se sídlem v Brně, Česká republika (dále jen „Provozovatel“ nebo “my”). Přístup a používání těchto služeb podléhá následujícím Všeobecným podmínkám použití (dále jen „VPP”). Stažením, instalací, přístupem nebo používáním Služeb přijímáte tyto VPP včetně budoucích úprav a přijímáte je jako závazné pro všechny uživatele, kterým Služby zpřístupníte. Pokud nesouhlasíte s VPP, neinstalujte, nepoužívejte nebo odstraňte naše Služby. Vyhrazujeme si právo tyto VPP aktualizovat nebo změnit. Informace o této změně se zobrazí v dolní části této stránky.

Právní vztahy mezi Provozovatelem a zákazníkem výslovně neupravené těmito VPP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorským zákonem, Zákonem o ochraně spotřebitele, Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o některých službách informační společnosti, Zákonem o dani z přidané hodnoty, GDPR a souvisejícími právními předpisy.


POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

Služby vám umožňují přístup k našim vzdělávacím Aplikacím a Webu a jejich využívání, včetně učení nebo provádění testů. Služby mohou být použity pouze za účelem zlepšení vaší znalosti jazyků, matematiky a dalších předmětů. Nabízíme bezplatný obsah a funkce, ale není zcela zdarma. Služby, které jsou nabízeny pouze za úplatu, jsou jasně uvedeny a označeny ve Službách.


NEVHODNÉ A PROTIPRÁVNÍ POUŽITÍ

Je zakázáno používat Služby ke shromažďování informací o našich testovacích postupech a k vývoji učebních materiálů nebo podobné testovací a výukové služby. Je přísně zakázáno kopírovat obsah Služeb a porušovat nebo obcházet jakékoli pravidla vztahující se ke Službám. Obsah Služeb je dostupný výhradně uvnitř Služeb.


PŘEDPLATNÉ

V případě, že si zakoupíte předplatné z některé z našich aplikací, je platba zpracována vaším účtem Google Play nebo Apple Store a dodržuje jimi stanovená pravidla a zásady.


CHYBY A OPOMENUTÍ

Neposkytujeme žádnou záruku ani garanci za přesnost, úplnost nebo vhodnost informací v našich Službách nebo jejich obsahu. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom poskytli co nejpřesnější a nejaktuálnější informace a učební texty, ale vzhledem k povaze a rozsahu obsahu nemůžeme nést odpovědnost za jejich správnost. Jako podmínku používání Služeb se vzdávate nároků na odškodnění ztrát a škod, včetně (a nejen) právních poplatků, vyplývajících nebo souvisejících s vaším přístupem nebo používáním Služeb. Za žádných okolností není Jiří Holubík ani jeho zaměstnanci odpovědní za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v důsledku používání našich služeb nebo nemožnosti je využívat. Berete na vědomí a akceptujete, že Jiří Holubík neodpovídá za žádné chování jakéhokoliv uživatele.


ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY A APLIKACE

Můžeme poskytovat odkazy na externí webové stránky a mobilní aplikace, které provozujeme my nebo třetí strany a které vás mohou vzít mimo naše Služby. Neschvalujeme a neodpovídáme za informace a prohlášení poskytované externími zdroji uvedenými v našich Službách, ani za jejich přesnost či spolehlivost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo jiné škody, které mohou vzniknout při jejich použití.


MAJETKOVÁ PRÁVA

Veškerý obsah dostupný prostřednictvím Služeb, včetně grafického dizajnu, textu, obrázků, informací, software, kódu (společně „Obsah služeb“) je výhradním majetkem Jiřího Holubika. Žádný obsah služby nesmí být měněn, kopírován, distribuován, reprodukován, stahován, zobrazován, přenášen, sdílen nebo prodáván jinak, než je výslovně povoleno v těchto podmínkách použití. K získání obsahu služeb je zakázáno používat jakékoliv metody sběru nebo extrakce dat.

Ochranné známky a loga zobrazená na našem webu nebo v jeho obsahu jsou ochrannými známkami, které nám patří, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli použití textu využívajícího tyto ochranné známky nebo jiné zobrazené ochranné známky je přísně zakázáno.


Poslední aktualizace 24. března 2019

Copyright © 2017 - 2020 Eductify