Fyzika Testy - cvičení z fyziky

Elektrické pole

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Elektrické pole

Elektrické pole se nachází kolem každého tělesa, které je elektricky nabité. Toto pole není pro nás viditelné, ale působí silou na všechny předměty (nabité i nenabité) ve svém okolí.

Jak již víme, dvě tělesa stejně nabitá, se odpuzují. Jestliže jsou dvě tělesa různě nabitá, přitahují se. Elektrické pole znázorňujeme pomocí čar, tzv. siločar, které ukazují směr od kladného náboje k zápornému.

Obrázek níže ukazuje siločáry elektrického pole kladně nabité kruhové destičky.

+

Obrázek níže ukazuje siločáry elektrického pole záporně nabité kruhové destičky.

-

Obrázek níže ukazuje siločáry elektrického pole dvou nesouhlasně nabitých kruhových destiček.

+-

Vezmeme-li dvě nesouhlasně nabité a dostatečně velké rovnoběžné desky, vzniká tzv. stejnorodé elektrické pole, kdy na kladně nabitou částici působí ve všech místech stejně velká síla, která směřuje kolmo od desky kladně nabité k desce nabité záporně. Toto pole se znázorňuje přímými rovnoběžnými siločárami, které se od sebe nachází ve stejné vzdálenosti (viz. obrázek níže).

+-

 


Vodiče a nevodiče elektrického proudu

Podle toho, jak je látka schopná vést elektrický proud, používáme rozdělení na vodiče, nevodiče (izolanty) a polovodiče. Vodič obsahuje volné částice s elektrickým nábojem, izolant ne (či jen zanedbatelné množství). Polovodiče (např. křemík či selen) jsou schopné vést elektrický proud jen v určitých podmínkách.

Dobrými vodiči jsou kovy, například stříbro, měď, zlato, hliník. Elektrickým vodičem může být i kapalina , např. roztok kuchyňské soli ve vodě. Vést elektrický proud může i vzduch - blesk.

Mezi nevodiče patří sklo, porcelán, plasty, suché dřevo, papír.

Je důležité vědět, že kapaliny v lidském těle a pot, který je vylučován pokožkou, jsou také elektrické vodiče. Je tedy nebezpečné dotýkat se zároveň například zapnutého fénu a tekoucího vodovodního kohoutku.

Jak je možné, že elektricky nabité těleso přitahuje i elektricky nenabitá tělesa?

Vložíme-li do elektrického pole kovový vodič, dochází k jevu, který nazýváme elektrostatická indukce. Volné elektrony ve vodiči se přesunou tak, že na jednom konci převládá kladný náboj a na druhém záporný.

Pokud vložíme do elektrického pole nevodič (např. dřevěná tyč), dochází k tzv. elektrické polarizaci, kdy se protony a elektrony natočí tak, aby se protony nacházely blíže ke kladnému pólu pole a na koncích tělesa se v elektrickém poli projeví nesouhlasné náboje - póly.


To, že je těleso elektricky nabité, se může projevit i jiným způsobem než silovým působením na jiná tělesa. Můžeme pozorovat jiskru a slyšet praskání.

Jestliže prochází elektrický náboj vzduchem, ten se jeho průchodem ohřeje a lze pozorovat jiskrový výboj - krátkodobý samostatný výboj, který je doprovázen jiskrou. Ohřátím se vzduch prudce roztáhne a my můžeme slyšet třesknutí.

Příkladem jiskrového výboje je blesk. Vidíme blesk (jiskru) a slyšíme hrom (třesknutí). Blesk vzniká mezi dvěma mraky či mrakem a zemí. Nabitý mrak vyvolává v okolních mracích nebo zemi a předmětech na ní elektrický náboj, který je opačného znaménka. Nahromadí-li se těchto nábojů velké množství, vzniká blesk

Jak se ochránit při bouřce:

- nezdržujte se na volném prostranství, na nechráněných skalách a kopcích, pod osamělým stromem
- nekoupejte se v přírodě
- nejezděte na kole či motocyklu, nejlépe chráněni jste v automobilu
- bouřku strávíte nejbezpečněji v budově s bleskosvodem
- doma se zbytečně nedotýkejte elektrických spotřebičů

 


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify