Chemie názvosloví a testy

Doplň koncovku sulfidu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Sulfidy

Sulfidy jsou dvouprvkové (binární) sloučeniny síry s kovy. Síra má v sulfidech oxidační číslo -II (aniont). Název se skládá ze sulfidu a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla.

1.-ný
2.-natý
3.-itý
4.-ičitý
5.-ičný/-ečný
6.-ový
7.-istý
8.-ičelý

Platí, že molekula musí být elektricky neutrální. Číslo za značkou prvku udává počet atomů v molekule. Pokud tam není, znamená to, že atom daného prvku se vyskytuje v molekule pouze jednou (např. SnS2, sulfid cíničitý, se skládá ze dvou atomů síry a jednoho atomu cínu).

Určení názvu sulfidu na základě jeho vzorce

Na2S
Potřebujeme určit koncovku. Oxidační číslo jednoho atomu síry je -II, oxidační číslo sodíku zatím neznáme (X), takže je to NaX2S-II1. Vycházíme z toho, že molekula musí být elektricky neutrální. Musí tedy platit, že X.2=II.1, kde X udává oxidační číslo sodíku a zároveň koncovku. Jediné možné řešení rovnice je X=1 (-ný), takže to bude oxid sodný.

SnS2
Oxidační číslo síry je -II, takže SnX1S-II2. Musí platit, že X.1=II.2, kde X udává koncovku. Jediné možné řešení je X=2 (-ičitý), takže to bude sulfid cíničitý.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify