Jazykové prostředky

Figury

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Figury

Figury jsou básnické jazykové prostředky spadající do roviny větné stavby. Zdůrazňují myšlenku opakováním slov, hlásek, změnou slovosledu apod.

 

Druhy:

- anafora – opakování slov na začátku vět nebo veršů

Laskavé ruce na můj stůl mi lampu postavily,

laskavé ruce plamének jí vdechly čistý, bílý,

laskavé ruce odešly, - však vím, že u mě byly.

J. Wolker: Host do domu (Lampa)

 

- epifora – opakování slov na konci vět nebo veršů

Co to máš na té tkaničce,

na krku na té tkaničce?

K. J. Erben: Kytice z pověstí národních (Svatební košile)

 

- epizeuxis – opakování slov ve větě, verši

Utichly továrny, utichly ulice…

J. Wolker: Těžká hodina (Balada o očích topičových)

 

- epanastrofa – opakování slov na konci jednoho a na začátku následujícího verše nebo věty

… jsem očarován před tím

a co mi po jméně.

A co mi po jméně,

jen klidně ulehni si...

J. Seifert: Jaro, sbohem (Dvanáct pantoumů o lásce)

 

- aliterace – opakování stejné hlásky či skupiny hlásek na začátku dvou nebo více sousedních slov

S západem slunce jsem tam na pahorku seděl,

nade mnou kolo – kůl – kostlivec – lebka bledá.

K. H. Mácha: Máj

 

- apostrofa – název pro básnické oslovení (osob, věcí, …)

Moc, má panenko, moc se ptáš!

K. J. Erben: Kytice z pověstí národních (Svatební košile)

 

- asyndeton – hromadění veršů bez spojky

Pole naše křičí Zrada

Lesy naše hučí Hanba

Řeky naše šumí Zrada

F. Halas: Torzo naděje (Zpěv úzkosti)

 

- polysyndeton – nadměrné užívání spojovacích výrazů

A ten shon a ruch a vřava

stále prudší, stále větší!

J. Vrchlický: Nové básně epické (Legenda o svaté Zitě)

 

- aposiopese – nedokončení věty, odmlčení, přerušení výpovědi

Unášený bolestí, steskem a výčitkou:

„Co já jsem všechno… a proč?“

O. Mikulášek: Ortely a milosti (Rukavička)

 

- elipsa – vynechání slov, které je možno si domyslet

Nakoupili hromadu jídla, já jen (nakoupila) zápalky.

 

- gradace – zesílení významu slov

… kde je voda modravá

a nebe modravé a hory modravější

V. Nezval: Chrpy a města

 

- inverze – změněný slovosled

Znám já mnišku, v závoji když kráčí…

F. Villon: Balada o drobnostech

 

- řečnická otázka – otázka nevyžadující odpověď

Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?

P. Bezruč: Slezské písně (Maryčka Magdonova)České idiomy

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Idiomy

Idiomy (neboli frazémy) jsou ustálená slovní spojení obrazného charakteru. Jedná se o výrazy, které se běžně využívají v hovorové mluvě. Slovo idiom je odvozeno z řeckého slova idióma, které v překladu znamená jazyková zvláštnost. Zkoumáním idiomů se zabývá frazeologie a idiomatika.

Idiomy jsou výrazy víceslovné. Obrazný charakter mají jako celek, není možné překládat nebo zaměňovat jednotlivá slova z těchto spojení synonymy.

Idiomy mají v každé zemi svou tradici, lze je tedy považovat za jakési kulturní dědictví živého jazyka. Pro idiom se stejným výrazem budou v každém jazyce použita naprosto odlišná slova, idiom tedy nikdy nemůžeme doslovně přeložit, je třeba hledat ekvivalent významově, nikoli překladem. Právě z toho důvodu způsobují idiomy cizincům potíže. Ve velkých jazykových slovnících dokonce existují slovníky frazeologismů.

Idiomy jsou důležitou součástí každého jazyka, dá se říci, že dodávají hovorovému jazyku živost. Mají mnoho společného s metaforami, nicméně se jedná o jiný jazykový prostředek. Metafora je uměleckou figurou spisovného jazyka, kdežto idiom je používán především ve slangu a argotu (mluva, které rozumí určitá skupina lidí). Používá se tedy hlavně v hovorovém jazyce.

Příklady idiomů:
Dej mi pokoj - nevšímej si mě
Hraje druhé housle - není tím hlavním
Tahá tě za nos - lže ti
Blesk z čistého nebe - něco se stalo náhle, nečekaně
Házet ručník do ringu - vzdávat se
Šplouchá mu na maják - blázní

Nové idiomy vznikají pružně na základě nových zkušeností. Zároveň mohou idiomy rychle zastarat a zanikat. Je možné, že budeme mít potíže v porozumění idiomu, které vysloví například naši prarodiče. Takovým idiomem může být například spojení žít na psí knížku (žít spolu bez uzavření manželství).   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify