Česká gramatika

Figury

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Figury

Figury jsou básnické jazykové prostředky spadající do roviny větné stavby. Zdůrazňují myšlenku opakováním slov, hlásek, změnou slovosledu apod.

 

Druhy:

- anafora – opakování slov na začátku vět nebo veršů

Laskavé ruce na můj stůl mi lampu postavily,

laskavé ruce plamének jí vdechly čistý, bílý,

laskavé ruce odešly, - však vím, že u mě byly.

J. Wolker: Host do domu (Lampa)

 

- epifora – opakování slov na konci vět nebo veršů

Co to máš na té tkaničce,

na krku na té tkaničce?

K. J. Erben: Kytice z pověstí národních (Svatební košile)

 

- epizeuxis – opakování slov ve větě, verši

Utichly továrny, utichly ulice…

J. Wolker: Těžká hodina (Balada o očích topičových)

 

- epanastrofa – opakování slov na konci jednoho a na začátku následujícího verše nebo věty

… jsem očarován před tím

a co mi po jméně.

A co mi po jméně,

jen klidně ulehni si...

J. Seifert: Jaro, sbohem (Dvanáct pantoumů o lásce)

 

- aliterace – opakování stejné hlásky či skupiny hlásek na začátku dvou nebo více sousedních slov

S západem slunce jsem tam na pahorku seděl,

nade mnou kolo – kůl – kostlivec – lebka bledá.

K. H. Mácha: Máj

 

- apostrofa – název pro básnické oslovení (osob, věcí, …)

Moc, má panenko, moc se ptáš!

K. J. Erben: Kytice z pověstí národních (Svatební košile)

 

- asyndeton – hromadění veršů bez spojky

Pole naše křičí Zrada

Lesy naše hučí Hanba

Řeky naše šumí Zrada

F. Halas: Torzo naděje (Zpěv úzkosti)

 

- polysyndeton – nadměrné užívání spojovacích výrazů

A ten shon a ruch a vřava

stále prudší, stále větší!

J. Vrchlický: Nové básně epické (Legenda o svaté Zitě)

 

- aposiopese – nedokončení věty, odmlčení, přerušení výpovědi

Unášený bolestí, steskem a výčitkou:

„Co já jsem všechno… a proč?“

O. Mikulášek: Ortely a milosti (Rukavička)

 

- elipsa – vynechání slov, které je možno si domyslet

Nakoupili hromadu jídla, já jen (nakoupila) zápalky.

 

- gradace – zesílení významu slov

… kde je voda modravá

a nebe modravé a hory modravější

V. Nezval: Chrpy a města

 

- inverze – změněný slovosled

Znám já mnišku, v závoji když kráčí…

F. Villon: Balada o drobnostech

 

- řečnická otázka – otázka nevyžadující odpověď

Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba?

P. Bezruč: Slezské písně (Maryčka Magdonova)   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify