Hlásky a slabiky

Pořadí v abecedě (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pořadí v abecedě

Česká abeceda se skládá z písmen, která jsou řazena následovně: a (á), b, c, č, d (ď), e (é, ě), f, g, h, ch, i (í), j, k, l, m, n (ň), o (ó), p, q, r, ř, s, š, t (ť), u (ú, ů), v, w, x, y (ý), z, ž. Velká a malá písmena jsou přitom rovnocenná, nacházejí se na stejné úrovni.

Písmena uvedená v závorkách se nacházejí na stejné úrovni jako jejich základní podoba, přítomnost či nepřítomnost čárky nebo háčku v těchto případech pořadí v abecedě obvykle neovlivňuje. Pokud by se však slova lišila jen přítomností těchto znamének (např. kanon a kánon), za první v pořadí se považuje podoba bez háčků a čárek.

Řadíme-li slova podle abecedy, postupujeme od začátku slov po jednotlivých písmenech. Jména Barbora, Cyril a Anna by tedy byla abecedně seřazena takto: Anna, Barbora, Cyril.

Pokud bychom v seznamu měli více slov začínajících stejným písmenem, jejich pořadí bychom určili na základě dalších písmen jednotlivých slov. Pokud by tedy mezi jmény byla ještě Alena, nacházela by se v seřazeném seznamu před Annou, protože L je začátku abecedy blíže než N. Kdybychom chtěli do seznamu zařadit také Alici, zařadili bychom ji za Alenu, protože E se v abecedě nachází před I. Výsledné pořadí by tedy bylo Alena, Alice, Anna, Barbora, Cyril.Rozděl na slabiky (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Slabiky

Slabika neboli sylaba je nejmenší vyčlenitelná jednotka proudu řeči. Obecně platí, že samohlásky a dvojhlásky jsou nositelem slabičnosti a ve slově je alespoň tolik slabik, kolik je v něm samohlásek a dvojhlásek, např. ma|ma, au|to, pan|da, o|lej, stře|vo, kou|mák. Nositelem slabičnosti se mohou stát i slabikotvorné souhlásky l, r, m. Tuto úlohu ale plní jen v případě, že se nacházejí mezi dvěma jinými souhláskami nebo za souhláskou na konci slova, např. vlk, po|krm, po|str|čit, vr|ba, o|sm, bra|tr.

Skupiny za sebou následujících samohlásek (nejedná-li se o české dvojhlásky) obvykle vyslovujeme jako součást různých slabik: po|o|křát, vy|u|dit, vi|tri|ol, e|pi|de|mi|e, a|ler|gi|e, vá|ku|um, hé|li|um.   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify