Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova jsou slova, v nichž se po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) z nějakého důvodu píše tvrdé y/ý. Tento důvod však nesouvisí s jejich skloňováním a přiřazení ke vzoru, ale s jejich vývojem nebo původem. Taková slova si musíme zapamatovat a z nich pak můžeme odvozovat psaní y/ý v dalších slovech, která jsou s nimi příbuzná.

V následujícím přehledu najdete vyjmenovaná slova po B a nejčastější slova, která jsou od nich odvozena. Tento přehled však není a nemůže být úplný.

být (existovat): by, bys, bych, bychom, byste, abych, abys, aby, kdybych, kdybychom, kdybyste, kdyby, byť, bytí, živobytí, bývat, bývalý, bytost, bytelný, byt, bytná, bytový, bydlet/bydlit, bydliště, bydlo, příbytek, obydlí, obyvatel, obývat, obyvatelstvo, dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkář, dobytkářství, nabýt, nabývat, nábytek, odbýt, odbývat, odbyt, neodbytný, pozbýt, přebýt, přebývat, přebytek, přibýt, příbytek, ubýt, ubývat, úbytek, zbývat, zbytek, zabývat se  

slova se základem bývat

*Pozor na*:

 • být (existovat) x bít (mlátit)
 • dobýt (ovládnout, např. dobýt hrad) x dobít (např. dobít zbraň, telefon, energii)
 • bydlo (bydlení) x bidlo (pro ptáky)

obyčej: obyčejně, obyčejný, obyčejnost

*Pozor na*: obyčej x obličej

bystrý: bystře, bystrost, bystřina, Bystrc, Bystřice

bylina: bylinný, bylinkový, býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl

*Pozor na*: býlí (byliny) x bílí (obarvuje bílou barvou nebo bíle zbarvení) 

kobyla: kobylka, Kobylisy

býk: býček, býčí, býkovec

babyka (druh javoru)

Místní jména

Bydžov, Přibyslav, Bylany, Hrabyně, Rabyně, Byšice, Babylon, Radobýl, Hlubyně, Zbyslav, Byshradec, Zbýšov

Osobní jména

Zbyněk, Zbyšek

Přejatá slova

Libye, Byzanc, bysta, byrokratVyjmenovaná slova po P

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Vyjmenovaná slova po P

pýcha: pyšný, pyšně, pyšnit se, zpychnout, přepych, přepychový, Přepychy, Pyšely, hrdopych, hrdopyšný, hrdopyšnost, hrdopyšství, hrdopýšek, pýchavka, pych

*Pozor na*:

 • pýchavka (není odvozeno od slovesa píchat)
 • pych (krádež na poli) x pich (píchnutí)

pytel: pytlík, pytlíček, pytlovina, pytlák, pytlačit, strašpytel

pysk: pyskatý, pyskoun, ptakopysk, Solopysky

netopýr: netopýrek, netopýří

*Pozor na*: netopýr x upír

slepýš: slepýšek, slepýšův

*Pozor na*: slepýš x slepíš (rozkazovací způsob od slovesa slepit)

pyl: pylový, opylovat, opylit, opylení

*Pozor na*:

 • pyl x pil (minulý čas od slovesa pít)
 • opylovat x opilovat (pilníkem obrousit)

kopyto: kopýtko, lichokopytník, sudokopytník

klopýtat: klopýtnout, klopýtnutí, klopýtání

třpytit se: třpyt, třpytivý, třpytivost, třpytění, třpytka, třpytkovat, třpytkování, zatřpytit se

zpytovat (pečlivě zkoumat): zpytování, zpytující, nevyzpytatelný, jazykozpyt, jazykozpytec, prozpytovat, vyzpytovat, zazpytovat (si)

pykat (nést trest, trpět): pykání, odpykat, odpykávat

*Pozor na*: pykat x pikat (při hře na schovávanou)

pýr (bylina): pýřavka

pýřit se (červenat se): pýřivý, pýření, zapýřit se, zapýření

čepýřit se: pýří, načepýřit (se), načepýřený, rozčepýřit (se), rozčepýřený, zčepýřit (se), zčepýřený, začepýřit (se), začepýřený

pyj (mužský pohlavní orgán)

*Pozor na*: pyj x pij (rozkaz od pít)

Osobní jména

Spytihněv

Místní jména

Chropyně, Spytovice

Přejatá slova

pyžamo, pyramida, papyrus, pyré, pyrit, pyro- (pyroman, pyrotechnik)Vyjmenovaná slova po S

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Vyjmenovaná slova po S

syn: synek, synáček, synovec, zlosyn, prasyn, synovský, Syneč, Synkov

*Pozor na*: syn x sinice (drobné vodní organismy)

sytý: sytost, sytit, nasytit, nasycený, nenasytnost, nenasytný, nenasyta, zasytit, zasycený, přesytit, přesycený, prosytit, prosycený, dosyta, dopolosyta

*Pozor na*: sytý x sít

sýr: syreček, sýrový, syrovátka, sýrař, sýrárna, sýrařství, sýřit, syřidlo, Sýrovice

*Pozor na*:

 • (kus) sýra x síra (chemický prvek)
 • sýrový x sírový (např. kyselina sírová)

syrový: syrovost, syrý, syrovinka, Syrovinka, Syrovín

*Pozor na*:

 • syrový x sírový
 • syrý x sirý (osiřelý, bez rodičů)

sychravý: sychravost, sychravo, Sychrov

usychat (i usýchat): usychání, zasychat, zasychání, prosychat, prosychání, vysychat, vysychání, sesychat, sesychání, přesychat, přesychání

sýkora: sýkorka, sýkorčí, sýkořice

sýček: sýc, sýčkovat

sysel: syslí, syslík, syslit, syslovat

syčet: syčení, syčící, sykot, sykat, sykavka, syčák, zasyčet, zasyčení

sypat: sypání, sypaný, sypký, sypkost, sýpka, sypek, sypkovina, sypátko, rozsypat, rozsypání, rozsypaný, vysypat, vysypání, vysypaný, nasypat, nasypání, nasypaný, násyp, násypka, násypný, posypat, posypání, posypaný, posyp, zasypat, zasypání, zasypaný, zásyp, přesypat, přesypání, přesypaný, přesyp, osypat, osypání, osypaný, osypky, odsypat, odsypání, odsypaný, dosypat, dosypání, dosypaný, sesypat, sesypání, sesypaný, vsypat, vsypání, vsypaný, obsypat, obsypání, obsypaný

*Pozor na*: sypat x sípat

Osobní jména

Sylva (i Silva), Sylvie (i Silvie)

Místní jména

Bosyně, Pensylvánie, Transylvánie, Sýrie

Přejatá slova

sympatie, synchronní, symbol, symbióza, symetrie, systém, syntax, psychika, psychologie, synonymum, syntetický, fotosyntézaVyjmenovaná slova po V

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Vyjmenovaná slova po V

vy: vykat, vykání

vysoký: výška, vysočina, výšina, výše, vyšší, vyvýšit, vyvýšení, vyvyšovat, vyvýšenina, navýšit, navýšení, navyšovat (se), zvýšit, zvýšení, zvyšovat (se), povýšit, povýšení, povyšovat (se), převýšit, převýšení, převyšovat, Vyšehrad, Vysočina, Vysoké Mýto, Vysočany

*Pozor na*: výška x vížka (věžička)

výt: vytí, zavýt, zavytí

*Pozor na*: výt x vít (plést, např. vít věnce)

výskat: výskání, výskot, výsknutí, zavýskat, zavýsknout, zavýsknutí

*Pozor na*: výskat x vískat (hladit ve vlasech)

zvykat: zvyk, zvykání, zvyknout, zvyknutí, zvyklost, zvykový, zlozvyk, nezvyk, nezvyklý, navykat, návyk, navykání, navyknout, navyknutí, uvykat, uvykání, uvyknout, uvyknutí, odvykat, odvykání, odvyknout, odvyknutí, odvykací, obvyklý, obvyklost

žvýkat: žvýkání, žvýkací, žvýkačka, rozžvýkat, sežvýkat, přežvýkat, přežvykovat, přežvýkavec

vydra: vydří, vydrovka, Vydra, Povydří

výr (druh sovy): výří

*Pozor na*: výr x vír (vodní, větrný) -> vířit, vířivka

vyžle (psí rasa, hubená osoba): Vyžlovka

povyk (rozruch, rámus): povykovat

výheň (druh ohniště, vysoká teplota)

cavyky (drahoty)

vyza (druh ryby): vyzí

*Pozor na*: vyza x vize (představa)

kavyl (stepní tráva): kavylový

slova s předponou vy/vý: vyslechnout, vyslýchat, výslech, vyrobit, vyrábět, výroba, výhoda, vyzvat, výzva, vyhrát, výhra, výborný, vyzkoumat, výzkum

*Pozor na*:

 • slova, kde je vi součástí kořene (např. vidět)
 • vyset (zasít) x viset
 • vysutý (vysunutý, vystupující) x visutý (visící, zavěšený, např. visutý most)
 • vyjímat x výjimka (podobně jako vyšívat a výšivka)

Místní jména

Vyškov, Výtoň, ŠvýcarskoVyjmenovaná slova po Z a F

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Vyjmenovaná slova po Z

brzy

*Pozor na*: brzy x brzičko

jazyk: jazýček, jazylka, jazykový, jazykovitý, jazykář, jazykověda, jazykovědec, jazykozpyt, jazykotvorný, dvojjazyčný, cizojazyčná

nazývat (se): nazývání, vyzývat, vyzývavý, vzývat, vzývání, ozývat (se), ozývání

*Pozor na*: nazývat se x nazívat se (hodně zívat)

Místní jména

Ruzyně

Přejatá slova

azyl, enzym, benzyl

Vyjmenovaná slova po F

Jelikož se F v češtině objevuje velmi zřídka (pomineme-li případy, kdy se jím ve výslovnosti nahrazuje V), není žádné překvapení, že vyjmenovaná slova po F v pravém slova smyslu (tedy v domácích slovech) v češtině nemáme. Můžeme si však uvést některá slova cizího původu, která se v češtině používají a ve kterých píšeme po F tvrdé y/ý. Tento přehled ovšem není a nemůže být úplný.

fyzika: fyzik, fyzikální, fyzička, fyzický, fyziolog, fyziologie, fyziatr, fyziatrie

zefýr (mírný vítr): Zefýr (mytologická postava), zefýrek, zefýrový

*Pozor na*: zefýr (vítr) x zefír (druh látky)

refýž (nástupiště, nástupní ostrůvek): refýžka, refýžový

Přejatá slova

Složeniny začínající řetězcem fyto- (týkající se rostlin, např. fytobiologiefytoplankton apod.) nebo zakončené -fyt (organismus blíže popsaný první částí, např. epifyt)   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify